กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวิเชียร พลีดี
ปลัด อบต.รักษาการหัวหน้าส่วนศึกษาฯ

นายวิเชียร พลีดี

ปลัด อบต.รักษาการหัวหน้าส่วนศึกษาฯ

นางสุรัตน์ ประเสริฐสันเทียะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรัตน์ ประเสริฐสันเทียะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย ยืนยง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางอรทัย ยืนยง

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนา เจือกโว้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางกาญจนา เจือกโว้น

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวจารุวรรณ เถื่อนกลาง
พนักงานจ้าง

นางสาวจารุวรรณ เถื่อนกลาง

พนักงานจ้าง