กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.ศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัด อบต.ในเมือง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัด อบต.ในเมือง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นายเสกสรร กมลช่วง
นักวิชาการศึกษา

นายเสกสรร กมลช่วง

นักวิชาการศึกษา

นางสุรัตน์ ประเสริฐสันเทียะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรัตน์ ประเสริฐสันเทียะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย ยืนยง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย ยืนยง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนา เจือกโว้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางกาญจนา เจือกโว้น

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวจารุวรรณ เถื่อนกลาง
พนักงานจ้าง

นางสาวจารุวรรณ เถื่อนกลาง

พนักงานจ้าง