กองส่งเสริมการเกษตร

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

นายอรัญ พงษ์พิมาย
คนตกแต่งสวน

นายอรัญ พงษ์พิมาย

คนตกแต่งสวน