กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นายอรัญ พงษ์พิมาย
คนตกแต่งสวน

นายอรัญ พงษ์พิมาย

คนตกแต่งสวน

นายอุทัยวัน อุดมผล

คนงาน