กองช่าง

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นายมหกพันธ์ แก้วระหัน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายมหกพันธ์ แก้วระหัน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ว่าง

นายช่างโยธา ปง/ชง

ว่าง

นายช่างโยธา ปง/ชง

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

นายสุนทร เสนอกลาง
ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายสุนทร เสนอกลาง

ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายวนัส ดาวไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวนัส ดาวไธสง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์
พนักงานขับรถยนต์

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ คิดถูก
คนงาน

นายชาญ คิดถูก

คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง
คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง

คนงาน