กองช่าง

นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ
นักบริหารงานช่าง 7

นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ

นักบริหารงานช่าง 7

นายจีระพันธ์ โกมุทพันธ์
นายช่างโยธาอาวุโส

นายจีระพันธ์ โกมุทพันธ์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายสุทร เสนอกลาง
ช่างโยธา

นายสุทร เสนอกลาง

ช่างโยธา

นายเอกชัย สอพิมาย
คนงานทั่วไป

นายเอกชัย สอพิมาย

คนงานทั่วไป