สำนักงานปลัด

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัด อบต.ในเมือง

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัด อบต.ในเมือง

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์
หัวหน้าสำหนักปลัด

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์

หัวหน้าสำหนักปลัด

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร

นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธวัฒชัย แคกลาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายธวัฒชัย แคกลาง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสำรวย สื่อกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสำรวย สื่อกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ
คนงาน

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ

คนงาน

นางสาวพิมฤดี คาบพิมาย
คนงาน

นางสาวพิมฤดี คาบพิมาย

คนงาน

นายปรีชา โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง
พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายสุมงคล จักสาน
พนักงานขับรถยนต์

นายสุมงคล จักสาน

พนักงานขับรถยนต์

นายอนันต์ หมายสุข
คนงาน

นายอนันต์ หมายสุข

คนงาน

นายสมรักษ์ อริยเดช
คนงาน

นายสมรักษ์ อริยเดช

คนงาน

นายอาทิตย์ ยอดแก้ว
คนงาน

นายอาทิตย์ ยอดแก้ว

คนงาน

นายกิตติพร เชื่อมกลาง
คนงาน

นายกิตติพร เชื่อมกลาง

คนงาน