กองคลัง

นางปรีย์วรา สว่างรุ่งรัศม์
ผุ้อำนวยการกองคลัง

นางปรีย์วรา สว่างรุ่งรัศม์

ผุ้อำนวยการกองคลัง

นางปิยวรรณ โชคค้า
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางปิยวรรณ โชคค้า

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายอานันท์ กวยทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายอานันท์ กวยทอง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

น.ส.ชุติกาญน์ พันธ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ชุติกาญน์ พันธ์คำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสุมาลี ชุ่มสีดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุมาลี ชุ่มสีดา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายชาคริสต์ สวยรูป
เจ้าพนักงานจัดเเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายชาคริสต์ สวยรูป

เจ้าพนักงานจัดเเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.พิชญาภรณ์ ปัญญาหิรัญสกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.พิชญาภรณ์ ปัญญาหิรัญสกุล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน