กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเสกสรร กมลช่วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเสกสรร กมลช่วง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสุรีรัตน์ ประเสริฐสันเทียะ
ครู อันดับ คศ.2

นางสุรีรัตน์ ประเสริฐสันเทียะ

ครู อันดับ คศ.2

นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ์
ครูอันดับ คศ.1

นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ์

ครูอันดับ คศ.1

นางอรทัย ยืนยง
ครู อันดับ คศ.1

นางอรทัย ยืนยง

ครู อันดับ คศ.1

นางกาญจนา เจือกโว้น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนา เจือกโว้น

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจารุวรรณ เถื่อนกลาง
คนงาน

นางสาวจารุวรรณ เถื่อนกลาง

คนงาน