การดำเนินการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงทางทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 เม.ย. 64

1.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงรอบ6เดือนปี 2564

2.แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเงินนอกสถานที่

 

ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเงินนอกสถานที่