การประเมินความเสี่ยง

28 ธ.ค. 61

การประเมินความเสี่ยงooผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในoo