การประเมินความเสี่ยง

24 ม.ค. 63

การประเมินความเสี่ยงผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน