การมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุตำบลในเมือง ประชุมปรึกษาหารือกับ จนท.อบต.ในเมือง ในด้านกานส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆของผู้สูงอายุในเขตตำบลในเมือง

20 เม.ย. 64

การมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุตำบลในเมือง ประชุมปรึกษาหารือกับ จนท.อบต.ในเมือง ในด้านกานส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆของผู้สูงอายุในเขตตำบลในเมือง