การเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 เม.ย. 64

การเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศปสช. โดยคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณา อนุมัติโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564และปีงบประมาณการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมาจากภาคประชาชน เช่น ตัวแทน อสม. ตัวแทนผู้นำหมู่บ้าน ภาคประชาชน

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2.ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม-กก.กองทุน