การเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาคประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ร่วมวางแผนดำเนินการพิจารณาโครงการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

04 ธ.ค. 63