ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ(รอบการประเมินครั้งที่1/2566-ครั้งที่2/2566)

28 ก.พ. 66