ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำรอบการประเมิน ครั้งที่1/2565-ครั้ง2/2565

11 ก.พ. 65