ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

02 พ.ค. 67