คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.ในเมืองตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

19 เม.ย. 64