แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล : บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อ.พิมาย จ.นคราชสีมา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

25 พ.ค. 65

บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อ.พิมาย จ.นคราชสีมา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ไปชมวิถีชีวิตชุมชน วิถีเกษตรกรรม ความเป็นอยู่ และอาหารการกิน สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน มีศูนย์ปฏิบัติธรรมและศึกษาตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางประไพ หมายสุข เป็นผู้ดูแล หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอพิมายระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินที่ หมายเลข 206 ชื่อเส้นทางหลัก ถนนพิมาย-หินดาด ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 70 กิโลเมตร