แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

  • ช่องทางป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ
  • มาตรฐานการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • สรุป มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ ว 544 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ