นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณะผู้บริหาร สมาชิก อบตและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

30 ม.ค. 63