เกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26 เม.ย. 64

1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสรมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2558

4.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

5.กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น