ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3

21 มี.ค. 67

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง