คู่มือแผนพัฒนาการศึกษา สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551

26 พ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :